Η συγκεκριμένη ειδικότητα Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της ναυτιλίας ορίστηκε, σύμφωνα με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ A 193 - 17.09.2013) στην ομάδα προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας, του ομώνυμου τομέα. Στην παραπάνω ειδικότητα, με την απόφαση 5955/2014 (ΦΕΚ B 1817/2014), έγινε αντιστοίχιση της παλαιάς ειδικότητας:

  • Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης

Επαγγελματικό Περίγραμμα

Τι αφορά

Το βασικό αντικείμενο του υπαλλήλου ναυτιλιακής εταιρείας είναι η ανάληψη της διεκπεραίωσης στο πλαίσιο μιας οργανωτικής ιεραρχικής δομής και μέσω προκαθορισμένων οδηγιών και διαδικασιών, μέρος ή συνόλου διοικητικών υποστηρικτικών εργασιών γραφείου για την διαχείριση πλοίων, υπό την καθοδήγηση Προϊσταμένου και με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης.

Ως προς τη δραστηριότητα του επαγγέλματος ο Υπάλληλος Ναυτιλιακής Επιχείρησης:

  • συμμετέχει στην οργάνωση ταξιδιού του πλοίου,
  • υποστηρίζει την εξασφάλιση της ομαλής, οικονομικής και ασφαλούς διαχείρισης του πλοίου,
  • συμμετέχει στις εργασίες καθημερινής διαχείρισης του πλοίου και του ταξιδιού.
  • Υπάρχουσα Κατάσταση Απασχόλησης

Η μεγέθυνση του κλάδου της ναυτιλίας, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης για την Ελληνική Οικονομία και Απασχόληση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, εμφανίζει ιδιαίτερο δυναμισμό στο πεδίο της απασχόλησης, όπου ο ρυθμός μεταβολής της ανέρχεται σε 35,3%, οδηγώντας στη δημιουργία δέκα περίπου χιλιάδων (9.594) νέων θέσεων εργασίας στο διάστημα 2000-2007, ενώ συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ το 2007 ανέρχεται στο 6,3%.

Με βάση τα στοιχεία της ΕΣΥΕ (έρευνα εργατικού δυναμικού α? τρίμηνο 2006-2007) σε σύνολο 23.304 απασχολούμενων στις «Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές» και 16.247 στις «Δραστηριότητες άλλων γραφείων» το 2007, η τάση της απασχόλησης κατά επάγγελμα σημειώνει αυξητική τάση για την ειδικότητα υπαλλήλων υπηρεσιών μεταφορών, καθώς επίσης υπάρχει αυξητική τάση στη ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχη.