Ανακοινώσεις Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας

Βαθμολογίες

 
Φωτογραφία Ιωάννης Γκουντούλας
Βαθμολογίες
από Ιωάννης Γκουντούλας - Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος 2019, 7:12 μμ
 

Σας ενημερώνουμε ότι οι βαθμολογίες των γραπτών εξετάσεων καθώς και οι τελικές βαθμολογίες του εξαμήνου 2018Β έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Ι.Ε.Κ. .