Ανακοινώσεις Δ.Ι.Ε.Κ. Σαλαμίνας

Μερική δια ζώσης επανέναρξη των Εργαστηριακών μαθημάτων – Επανέναρξη Πρακτικής άσκησης

 
Φωτογραφία Ιωάννης Γκουντούλας
Μερική δια ζώσης επανέναρξη των Εργαστηριακών μαθημάτων – Επανέναρξη Πρακτικής άσκησης
από Ιωάννης Γκουντούλας - Τρίτη, 18 Μάιος 2021, 8:49 μμ
 

Οδηγίες διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 :

 1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου, είναι υποχρεωτικός για τους καταρτιζόμενους/ πρακτικά ασκούμενους/εκπαιδευόμενους/σπουδαστές, τους εκπαιδευτές, το εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), κατά τη διενέργεια των εργαστηριακών μαθημάτων και της πρακτικής. Ο υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται μία (1) φορά κάθε εβδομάδα, πριν από τη Δευτέρα. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην εκπαιδευτική ή εργαστηριακή δομή ή τον φορέα διενέργειας της πρακτικής άσκησης.
 2. Διαδικασία προμήθειας και διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19- Δήλωση του αποτελέσματος:
  i) Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.
  ii) Οι καταρτιζόμενοι/πρακτικά ασκούμενοι/εκπαιδευόμενοι/σπουδαστές που δεν διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α ή Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. υποβάλλονται υποχρεωτικά σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) που προμηθεύονται με ίδια έξοδα.
  iii). Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.
  iv). Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου:
  Οι καταρτιζόμενοι/πρακτικά ασκούμενοι/εκπαιδευόμενοι/σπουδαστές επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19», αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής και έκδοσης της δήλωσης αποτελέσματος. Οι καταρτιζόμενοι/πρακτικά ασκούμενοι/εκπαιδευόμενοι/σπουδαστές που δεν μπορούν να αυθεντικοποιηθούν και ως εκ τούτου δεν δύνανται να υποβάλλουν τα αποτελέσματα ελέγχου στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων, συμπληρώνουν, υπογράφουν χειρόγραφα και υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να επιδεικνύουν, κατά την προσέλευσή τους στην εκπαιδευτική/εργαστηριακή δομή ή στον χώρο διενέργειας της πρακτικής άσκησης, τη δήλωση αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

          Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του αρνητικού αποτελέσματος, την        οποία οι καταρτιζόμενοι/πρακτικά                          ασκούμενοι/εκπαιδευόμενοι/σπουδαστές υποχρεούνται να επιδεικνύουν, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, σε περίπτωση που τους ζητηθεί αρμοδίως, κατά την είσοδό τους στον                        εργαστηριακό χώρο ή κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και κατά την προσέλευσή τους στον φορέα διενέργειας της πρακτικής άσκησης. Εάν το αποτέλεσμα του             αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα              ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό                  έλεγχο (rapid test ή PCR test). Μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες και οι οικείοι τους, παραμένουν σε            κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό,                ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ..
         Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην           περίπτωση αυτή, οι καταρτιζόμενοι/πρακτικά ασκούμενοι/εκπαιδευόμενοι/σπουδαστές επιστρέφουν στο χώρο της εκπαιδευτικής δομής, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.
         Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι ανωτέρω δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η               οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, οι διαγνωσθέντες καταρτιζόμενοι/ πρακτικά ασκούμενοι/                                   εκπαιδευόμενοι/σπουδαστές και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.. Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι                           αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης και οι καταρτιζόμενοι/πρακτικά ασκούμενοι/εκπαιδευόμενοι/σπουδαστές επιστρέφουν στον χώρο της εκπαιδευτικής/                     εργαστηριακής δομής ή του φορέα διενέργειας της πρακτικής άσκησης, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά την προσέλευσή τους. Ε.Ο.Δ.Υ.

 1. Μη επίδειξη «Δήλωσης αποτελέσματος self-test για COVID-19» από τους καταρτιζόμενους/ μαθητευόμενους/εκπαιδευόμενους/σπουδαστές.
  Σε περίπτωση που καταρτιζόμενος/πρακτικά ασκούμενος/εκπαιδευόμενος/σπουδαστής δεν επιδεικνύει τη «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19», όταν του ζητηθεί αρμοδίως, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την εκπαιδευτική/εργαστηριακή δομή ή τον φορέα διενέργειας της πρακτικής άσκησης.

  Παρακάτω επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ.

Σχετικά αρχεία σε μορφή pdf :

Αρ. Φύλλου 1903  ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 13 Μαΐου 2021

Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19

 

 

Επανέναρξη Πρακτικής άσκησης από την Δευτέρα 14/05/2021 τηρώντας τα προβλεπόμενα μέτρα σχετικά με  τον κορωνοϊό COVID-19.

 

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  -  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2021Α)   (ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ) :

 • ΒΟΗΘΟΣ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ,  Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ (το μάθημα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ(Ε) - κος ΒΛΑΧΟΣ, ΔΕΥΤΕΡΑ από 15:15 έως 20:05  (το μάθημα θα διεξαχθεί στο φαρμακείο του κου Βλάχου. Θα ενημερωθείτε σχετικά από τον ίδιο με email)
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ  ΤΕΧΝΗΣ  ΚΑΙ  ΜΑΚΙΓΙΑΖ,  Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  (το μάθημα ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (Ε) - κα ΔΡΑΚΟΥ, ΤΡΙΤΗ από 16:55 έως 19:20,  το μάθημα ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΚΡΩΝ (Ε) – κα ΜΙΧΑΛΙΟΥ, ΤΕΤΑΡΤΗ από 16:55 έως 18:25,  το μάθημα ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ (Ε) – κα ΔΡΑΚΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 15:15 έως 17:40 & το μάθημα ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (Ε) – κα ΔΡΑΚΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 17:40 έως 20:05)